• alt text
  • alt text
  • alt text

Autor: Anetta Szczepińska

Data: 14. września 2012

Wspomóż Naszą Fundację >>

Cele

Cele Fundacji to:

1. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Wspieranie rzeczowe i finansowe placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad dziećmi znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

3. Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka w rodzinie.

4. Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Podejmowanie działalności charytatywnej.

6. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

7. Wspieranie rzeczowe i finansowe szpitali i placówek medycznych w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci.

8. Podejmowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

9. Niesienie wszechstronnej pomocy i wspieranie dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

10. Wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych oraz integrowanie lokalnych środowisk dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

11. Propagowanie w społeczeństwie problemów i potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów.

12. Pomoc w zakresie organizacji i finansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

13. Pomoc i wspieranie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

14. Promocja i organizacja wolontariatu.

15. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

16. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.