• alt text
  • alt text

Autor: Anetta Szczepińska

Data: 14. września 2012

Wspomóż Naszych Podopiecznych >>

Statut

S T A T U T

Fundacji
Dlaczego Pomagam

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Dlaczego Pomagam, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Anettę Szczepińską zwaną dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym z dnia 18 lipca 2012r., Repertorium A numer: 3150/2012, sporządzonym przed notariuszem Markiem Krull prowadzącym Kancelarię Notarialną w Elblągu, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Elbląg.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może:
a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 6

Fundacja używa pieczątki z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II
Misja Fundacji

§ 8

Misją Fundacji jest pełnienie roli łącznika pomiędzy potrzebującymi pomocy, a tymi, którzy chcą i mogą tej pomocy udzielić.

Fundacja pomaga tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Szczególną pomoc Fundacja kieruje do dzieci, które los doświadczył ciężką chorobą czy niepełnosprawnością.

Rozdział III
Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Cele Fundacji to:

1. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Wspieranie rzeczowe i finansowe placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad dziećmi znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

3. Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka w rodzinie.

4. Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Podejmowanie działalności charytatywnej.

6. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

7. Wspieranie rzeczowe i finansowe szpitali i placówek medycznych w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci.

8. Podejmowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

9. Niesienie wszechstronnej pomocy i wspieranie dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

10. Wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych oraz integrowanie lokalnych środowisk dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

11. Propagowanie w społeczeństwie problemów i potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów.

12. Pomoc w zakresie organizacji i finansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

13. Pomoc i wspieranie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

14. Promocja i organizacja wolontariatu.

15. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

16. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie badań i diagnozy potrzeb dzieci i ich rodzin.

2. Organizowanie i finansowanie akcji dożywiania dzieci.

3. Dofinansowywanie działalności domów dziecka i rodzin zastępczych.

4. Organizowanie i finansowanie akcji promujących ochronę zdrowia dzieci.

5. Pomoc w zakupie sprzętu medycznego oraz środków farmaceutycznych niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia dzieci.

6. Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

7. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

8. Organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych wspierających dzieci niepełnosprawne.

9. Organizowanie akcji pomocy dzieciom chorym z udziałem innych podmiotów.

10. Doradztwo w zakresie pomocy rehabilitacyjnej i prawnej dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

11. Organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

12. Działalność oświatową w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez reklamę społeczną, działalność wydawniczą, organizowanie imprez, sympozjów i zebrań naukowych.

13. Organizowanie imprez kulturalnych (konkursów, koncertów, występów, spektakli, wystaw, aukcji, festynów, loterii) oraz zbiórek publicznych w zakresie realizacji celów statutowych.

14. Upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację.

15. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji oraz przygotowywanie udostępnionych opracowań, związanych z realizacją celów Fundacji.

16. Organizowanie informacyjnych kampanii społecznych w zakresie celów statutowych.

17. Współdziałanie z organami samorządowymi administracji państwowej oraz innymi organizacjami i instytucjami o celach zbieżnych z celami Fundacji.

18. Współpraca z mediami w zakresie działalności prowadzonej przez Fundację.

19. Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych na działalność statutową Fundacji.

20. Prowadzenie internetowych portali:
a) www.fundacjadlaczegopomagam.pl
b) www.fundacjadlaczegopomagam.com.pl
oraz innych

21. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z § 26 niniejszego Statutu.

§ 11

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacje może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

2. Fundacja dla prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników, w tym również Fundatora Fundacji.

Rozdział IV
Majątek Fundacji

§12

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2100zł (słownie: dwa tysiące sto zł), z czego 1000zł (słownie: jeden tysiąc zł) przeznaczony na działalność gospodarczą, przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz mienie nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. Fundusz założycielski Fundacji nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów

2. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek

5. odsetek bankowych

6. dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych

7. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych

8. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

§ 15

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa jego długi. Zarząd ma praw złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza zawsze kiedy nie jest oczywisty stan spadku.

§ 16

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w § 10 niniejszego Statutu.

§ 17

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi").

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej i prowadzona na pełnym lub ograniczonym samodzielnym wewnętrznym rozrachunku. Dotyczy to także odrębnego rachunkowego prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział V
Organy fundacji

§ 19

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 20

Fundator Fundacji Anetta Szczepińska wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby (Prezesa Zarządu) i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.

2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu.

4. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

3) opracowywanie i uchwalanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;

4) opracowywanie i uchwalanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;

10) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych;

11) opracowywanie i zatwierdzanie zmian w statucie;

12) inne sprawy wynikające z potrzeb działalności Fundacji, chyba że przepisy szczegółowe Statutu stanowią inaczej.

13. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 23

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

§ 24

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.

4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza

§ 25

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

§ 26

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą.

Rozdział VII
Zmiana Statutu

§ 27

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

Rozdział VIII
Zmiana celu Fundacji

§ 28

Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

Rozdział IX
Połączenie Fundacji

§ 29

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.

W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 30

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

Rozdział X
Likwidacja Fundacji

§ 31

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.

2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 9 niniejszego Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§ 32

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5 niniejszego Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Szczęśliwe Drzewka

Szczęśliwe Drzewka